• Το παρόν μάθημα καλύπτει τον ορισμό του εθελοντισμού, τον ορισμό του Εθελοντή, τα δικαιώματα των εθελοντών, τις υποχρεώσεις του εθελοντή και τα οφέλη του εθελοντισμού.

  • Το παρόν μάθημα καλύπτει τα θέματα της Οργάνωσης και Λειτουργίας των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Δίδονται οι Ορισμοί ΜΚΟ ανάλογα με τη Νομική μορφή τους, βάσει καταστατικού, με τη συγκρότησή τους, σε σχέση με τη δομή και λειτουργία τους, με την πηγή προέλευσης των εσόδων τους. Επίσης αναλύεται η Εσωτερική Διάρθρωση των ΜΚΟ, οι Πηγές Χρηματοδότησης των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και θέματα Διαφάνειας.

  • Αυτό το μάθημα ασχολείται με την Οργάνωση του Εθελοντικού Προγράμματος και εξετάζονται μερικές Μελέτες Περίπτωσης ( Case Studies ) ενός Κοινωνικού Προγράμματος, ενός Περιβαλλοντικού Προγράμματος και ενός Αναπτυξιακού Προγράμματος.

  • Πολλές φορές οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται ο εθελοντής ή ο χώρος στον οποίο προσφέρει τις υπηρεσίες του απαιτεί τη γνώση κάποιων στοιχειωδών τεχνικών πρώτων βοηθειών. Στο μάθημα αυτό εξετάζονται τα κυριότερα φάρμακα που πρέπει να περιλαμβάνονται στο κουτί πρώτων βοηθειών καθώς επίσης, και πώς μπορούμε να αντιδράσουμε σε έκτακτες περιπτώσεις.

  • Στο μάθημα αυτό εξετάζονται οι Κανόνες επιβίωσης στη φύση και αναπτύσσονται τα θέματα της κατασκευής καταλόγου εφοδίων, ορισμένοι χρήσιμοι κανόνες – οδηγίες για την επιβίωση στους φυσικούς χώρους όπως Φωτιά, Καταφύγιο, Σινιάλο, Τροφή & Νερό, Πρώτες Βοήθειες.

  • Στο μάθημα αυτό εξετάζεται η Ομαδική Εργασία- Team Working και αναπτύσσονται οι Ομάδες Εργασίας, ο Σκοπός Οργάνωσης Ομάδων Εργασίας και η Ενδυνάμωση Ομάδας Εργασίας (Team Building)